top of page
2486fe1e-c1cf-42b9-b96d-d991229530ea.JPG

ČTI POZORNĚ

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

POZOR! U jedinců mladších osmnácti let je nutné, aby na první trénink dorazili s vyplněnou  (a zákonným zástupcem podepsanou) přihláškou SK Boxing Praha (v případě Thaiboxu i BT Gym Praha). Slouží jako souhlas rodiče. 

V případě, že bude dotyčný po prvním tréninku chtít u nás v tělocvičně pokračovat, rovnou si přihlášku/y ponecháme jako registraci člena. V opačném případě po tréninku přihlášku vrátíme. 

U plnoletých jedinců je vše jednodušší. Na první trénink přihlášku nepotřebujeme. Po prvním tréninku se rozhodnete, zda k nám chcete nadále docházet a v případě zájmu přihlášku vyplníte na místě, nebo jí přinesete na další trénink. 

Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1. Návštěvník SK Boxing Praha je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením příspěvku dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní SK Boxing Praha nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného příspěvku podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru klubu bez řádně zaplacených příspěvků.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho klubu nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese SK Boxing Praha žádnou zodpovědnost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat vhodný sportovní oděv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory klubu SK Boxing Praha.

5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do klubu do určených botníků.

7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci nebo uložit do trezoru na recepci.  Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze klubu SK Boxing Praha.

9. V případě nevhodného chování v prostorách klubu nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového návštěvníka z klubu vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu klubu.

10. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory SK Boxing Praha.

11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze SK Boxing Praha.

13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

14. V SK Boxing Praha platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

15. Do SK Boxing Praha platí zákaz vstupu se zvířaty.

16. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu SK Boxing Praha se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

17. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

18. Do všech prostor SK Boxing Praha je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

19. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

20. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

21. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 500 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 

 

 

Pravidla pro klienty, kteří si zakoupili vstupovou permanentku:

 • Vstupové permanentky jsou na 10 nebo na 25 vstupů

 • Při nákupu vstupové permanentky je její platnost ode dne zakoupení 365dní.

 • Permanentky nelze prodlužovat

 • Permanentky platí pouze na zakoupenou lekci, nelze ji použít na jinou lekci

 • Ze zdravotních důvodů je možnost prodloužit platnost permanentky nebo vrácení členského příspěvku celého nebo jeho poměrné části, z jiných důvodů ne.

 

 

Pravidla pro klienty, kteří si zakoupili měsíční nebo roční permanentky:

 • Májí platnost měsíc nebo rok od dne zakoupení permanentky.

 • Permanentky platí pouze na zakoupenou lekci, nelze ji použít na jinou lekci

 • Ze zdravotních důvodů je možnost prodloužit platnost permanentky nebo vrácení členského příspěvku celého nebo jeho poměrné části, z jiných důvodů ne.

bottom of page